Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”

 1. Konkurs jest organizowany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na zasadach nieodpłatnych. Adresowany jest do uczniów, którzy ukończyli 13 lat. Uczniowie, którzy nie są pełnoletni, mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny oraz Stowarzyszenie "Klub Herbertowskich Szkół".
 3. Cele edukacyjne konkursu obejmują: zdobycie przez uczniów umiejętności pisania prac literackich w formie wiersza lub prozy; przyswojenie przez uczniów faktów historycznych dotyczących opisywanych bohaterów „płynących pod prąd”; umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (Internet, edytor tekstów, przetwarzanie grafiki). Cele wychowawcze to: kształtowanie postaw patriotycznych, uświadomienie uczniom, jakie wartości należy wybierać, by stać się w pełni dojrzałym, odpowiedzialnym CZŁOWIEKIEM; wierność wartościom takim jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Prawda.
 4. Konkurs, którego przedmiotem jest nadesłane do oceny dzieło literackie, ma charakter zawodów artystycznych. Tematem pracy konkursowej jest przedstawienie w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historii bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, rodzinnej, który był lub jest wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Prawda – nawet za cenę utraty życia. Prace są oceniane w dwóch kategoriach: wiersz i proza, oddzielnie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 5. Konkurs jest podzielony na trzy etapy. Etap pierwszy odbywa się w szkole macierzystej od 07-01-2022 do 01-04-2022 i jest organizowany przez nauczycieli języka polskiego. Najlepsze prace wybrane przez nauczycieli są zgłaszane elektronicznie do drugiego etapu na stronie internetowej konkursu, używając formularza "Rejestracja". Od 02-04-2022 do 15-04-2022 Jury, powołane przez Organizatora konkursu, nominuje najlepsze prace do etapu trzeciego. Finalny etap trwa od 16-04-2022 do 30-04-2022, w którym Jury wyłania Laureatów i Finalistów konkursu.
 6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem stosowania się do niego oraz terminów podanych w Regulaminie i na stronie internetowej konkursu.
 7. Prace nadsyłamy drogą elektroniczną zgodnie z instrukcją przesłaną po rejestracji. Prace nie powinny przekroczyć 4 stron tekstu formatu A4, obowiązuje czcionka o rozmiarze 12 i interlinia 1,5 wiersza. Wskazane jest udokumentowanie pracy zdjęciami lub innymi materiałami graficznymi. W żaden sposób nie zwiększają one objętości pracy.
 8. Prace muszą być indywidualne, napisane w języku polskim, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach - dotyczy to także publikacji internetowych. Prace nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego regulaminu.
 9. Dokonując zgłoszenia, uczestnik konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem pracy zgłoszonej na konkurs, a jego prawa autorskie do tej pracy nie są w jakikolwiek sposób ograniczone, oraz że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych do organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do oznaczenia pracy numerem otrzymanym po zarejestrowaniu się na stronie internetowej konkursu. W pracy nie podajemy żadnych danych dotyczących autora, opiekuna naukowego czy szkoły.
 11. Prace zgłoszone elektronicznie ocenia Jury zgodnie z kryteriami podanymi na stronie internetowej konkursu. Jury zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia uczestników konkursu. Decyzja Jury jest ostateczna, prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników i nie podlega zaskarżeniu. Nagrodzone i wyróżnione są prace, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Laureatem konkursu jest uczestnik, którego praca będzie nagrodzona I, II lub III miejscem. Finalistą zostaje uczestnik wyróżniony dyplomem uznania.
 12. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace są publikowane na stronie internetowej konkursu, przy czym organizator zastrzega sobie prawo dokonywania korekt redakcyjnych w treści prac.
 13. Podczas Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół odbywa się uroczyste wręczenie nagród laureatom. Nagrodę może odebrać laureat lub osoba pisemnie upoważniona przez niego. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana podczas uroczystości, można ją odebrać u organizatora konkursu do końca danego roku kalendarzowego. W przypadku nieodebrania nagrody w tym terminie, laureat traci prawo do jej otrzymania, a nagroda przechodzi na własność organizatora. Dyplomy uznania są przesyłane pocztą na adres szkoły finalisty po uroczystości wręczenia nagród.
 14. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez organizatora konkursu, tj. podstawowych danych identyfikacyjnych oraz danych kontaktowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Ponadto zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu; dane osobowe będą przetwarzane w okresie trwałości konkursu oraz przechowywane do momentu zakończenia konkursu; uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, jak i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 15. Laureaci i finaliści wyrażają dodatkową zgodę na wielokrotne i nieodpłatne publikowanie prac konkursowych, danych osobowych, w tym ich wizerunku w czasie trwania konkursu i po jego zakończeniu.
 16. W przypadku podejmowania przez uczestników działań sprzecznych z niniejszym regulaminem, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie. W takim przypadku uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody, co nie wyłącza prawa organizatora do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa polskiego.

Kryteria oceny pracy

Temat i kompozycja: Punktacja
nadanie pracy trafnego, intrygującego tytułu; 0-1
trafny wybór bohatera, który "płynął pod prąd"; 0-2
ciekawe i oryginalne ujęcie tematu; 0-3
operowanie faktami historycznymi, czyli osadzenie postaci w konkretnej rzeczywistości; mogą być zeskanowane zdjęcia osób, miejsc; 0-1
nawiązanie do życia i twórczości Z. Herberta, zwłaszcza do wiersza „Przesłanie Pana Cogito”; 0-1
podsumowanie nawiązujące do tematu pracy, niosące ze sobą przesłanie; 0-1
cytaty zaczerpnięte z wierszy lub innych dzieł Z. Herberta (kategoria: proza); 0-1
trójdzielna kompozycja (kategoria: proza); 0-1
układ graficzny (akapity, rozmiar czcionki 12, interlinia 1.5). 0-1
Język, styl i zapis:
dostosowanie stylu do treści i formy wypowiedzi; 0-1
poprawność językowa (dopuszczalne 3 błędy językowe); 0-1
poprawność ortograficzna (dopuszczalne 3 błędy); 0-1
poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy). 0-1
Nagrody:
wzbogacenie pracy o zdjęcia, dokumenty; 0-3
zindywidualizowany styl wypowiedzi; 0-3
pogłębiona refleksja. 0-3